Protectia datelor

Date de contact DPO:
Adresa: SC GRAL MEDICAL SRL
Str. Traian Popovici, nr.79-91, sector 3, Bucuresti
Adresa mail: dpo@gralmedical.ro

 

POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Ultima actualizare: 01 aprilie 2021

Regulamentul General privind protecția Datelor cu Caracter Personal, se aplică pe întreg teritoriul Uniunii Europene începând cu 25 Mai 2018. 

 Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a tuturor celor care ne-au pus la dispoziție datele lor prin participarea la campanii organizate de noi, a persoanelor care ne transmit date cu caracter personal în vederea procesării unei solicitări, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “RGPD”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită observarii următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal ("date personale”).
 

Prezenta Politica explică practicile grupului de firme GRAL MEDICAL referitoare la aplicarea prevederilor RGPD, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către GRAL MEDICAL. 
 

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de GRAL MEDICAL se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile RGPD, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal. Prin această Politică, GRAL MEDICAL dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii și cu privire la drepturile de care beneficiază. 
 

CINE SUNTEM?
 

Grupul de firme GRAL MEDICAL este format din următoarele societăți: Gral Medical S.R.L., cu sediul în Bucureşti str. Traian Popovici nr. 79-91, Corp E, et. 1, camera 104, sector 3, înregistrat la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/6112/2003, având CUI 15413404, Medical Center Gral S.R.L cu sediul în Ploiesti, str. Cuza Voda, nr. 6,parter și subsol, bloc A8, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1090/2002, având CUI 14912600 și Sanostar S.R.L. cu sediul în Sibiu, str. Calugareni, nr. 23, etaj P, judetul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/1052/14.06.2007, având CUI 21935275 și Labordiagnostica S.R.L., cu sediul în Timișoara str. Dr. Ioan Bontila nr. 1, Corp C3, ap. 2, județul Timișoara, înregistrat la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1110/20.04.2004, având CUI 16349431.
 

RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR (DPO)
 

Societățile din grupul GRAL MEDICAL, în calitate de operatori de date cu caracter personal, au desemnat Responsabil cu Protectia Datelor (denumit în continuare “DPO”), avand obligația de a verifica respectarea prevederilor RGPD în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către operator și de a reprezenta operatorul în relația cu persoanele vizate și cu Autoritatea de Supraveghere.

Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment la DPO, cu privire la orice aspect legat de prezenta politică, utilizand datele de contact de mai jos:
 

•  Adresa de corespondență:   Mun. București, str. Traian Popovici nr. 79-91, corp E, etaj 1, camera 104, sector 3, cod postal 031424

•  Adresa de e-mail:   dpo@gralmedical.ro  
 

 CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?
 

"Date personale" înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.
 

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?
 

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?
 

Datele cu caracter personal prelucrate de noi aparțin clienților direcți ai societății, beneficiari nemijlociți ai serviciilor medicale furnizate de noi, situație în care vom avea calitatea de operator de date personale.

Pentru clienții direcți ai societății, prelucrăm în calitate de operator urmatoarele categorii de date personale:

(i) nume şi prenume;

(ii) cod numeric personal;

(iii) serie și număr act de identitate (numai în cazul analizelor medicale de laborator pentru COVID-19)

(iv) adresa de domiciliu şi/sau reşedinţă;

(v) vârsta/data naşterii;

(vi) semnătura;

(vii) imaginea (rezultată din înregistrările camerelor video de supraveghere);

(viii) imaginea (rezultată din investigatiile medicale imagistice);

(ix) date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail);

(x) date referitoare la calitatea de asigurat în cadrul sistemului național de asigurări de sănătate;

(xi) date genetice (în situația efectuării analizelor medicale de laborator);

(xii) date privind starea de sănătate, inclusiv istoricul medical;

(xiii) date biometrice.
 

 PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
 

GRAL MEDICAL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de RGPD, pentru a se asigura că toate datele sunt:

1.  Prelucrate în mod corect, legal și transparent; 

2.  Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

3.  Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

4.  Corecte și actualizate;

5.  Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării; 

6.  Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.
 

 TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 

1.  În scopul încheierii și executării contractelor - Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din RGPD, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea oferi serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin. 

2.  Suplimentar, tot în baza consimțământului persoanei vizate - Conform art. 6 alin. 1 lit. a) RGPD vor fi efectuate și prelucrările de date ce presupun eventualele solicitări ale persoanelor vizate de divulgare sau transfer a datelor personale către terțe persoane (de exemplu, pentru comunicarea de către GRAL MEDICAL a rezultatelor analizelor medicale de laborator sau a rezultatelor investigațiilor imagistice către terțe persoane indicate expres de persoana vizată).

3.  În scopul îndeplinirii unor obligații legale - Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din RGPD, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale sau de temeiul legal al prelucrării datelor în interes public (de exemplu, pentru motivele de sănătate publică) prevăzut de art. 6 alin. 1 lit. e) RGPD. Solicităm datele personale mai sus menționate, inclusiv în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale sau autoritățile din domeniul sănătății).

4.  În scop de marketing - Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente. 

5.  În cazul prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în scopul intereselor legitime urmărite de GRAL MEDICAL, prelucrarea este realizată conform articolul 6, alineatul 1, lit. f) RGPD.   
 

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
 

GRAL MEDICAL va folosi informațiile pe care ni le furnizați prin diverse modalitati: direct de la dumneavoastră, telefonic prin apelul la call center, prin intermediul formularului electronic de pe site-ul www.gralmedical.ro sau prin e-mail, exclusiv cu scopul de a da curs solicitarii dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal în scopuri comerciale, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei politici a GRAL MEDICAL.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră, transmise prin oricare din metodele de contact, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care GRAL MEDICAL colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai GRAL MEDICAL. 

Cu toate acestea, GRAL MEDICAL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele RGPD a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

GRAL MEDICAL se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât cel pentru care au fost colectate, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri. 

Prin contactarea GRAL MEDICAL în oricare mod stipulat mai sus, sau oricare altă metodă care presupune o comunicare, mijlocită sau nemijlocită între dumneavoastră și GRAL MEDICAL, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici a grupului de firme GRAL MEDICAL.
 

 DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI
 

Datele cu caracter personal prelucrate de către GRAL MEDICAL vor putea fi divulgate și/ sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/ contractuală pentru GRAL MEDICAL de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților statului, partenerilor cu care GRAL MEDICAL colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai GRAL MEDICAL.
 

DURATA STOCĂRII DATELOR
 

GRAL MEDICAL va păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a stabili cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

1. Atunci când acționăm în calitate de operator de date personale, vom păstra datele personale întotdeauna pe perioada în care se deruleaza contractul de prestări servicii; de asemnea, putem stoca datele personale și dupa încetarea contractului de prestari servicii, atunci cand avem o obligatie legală de păstrare a datelor;

2.  În cazul în care ne contactați pentru o solicitare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării solicitarii dvs. 

3.  În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă retrageți consimțământul sau ne solicitați să le ștergem.
 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
 

În conformitate cu RGPD, peroanele vizate au o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care GRAL MEDICAL le prelucrează:
 

1. Dreptul de acces la datele prelucrate - Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns. 

2. Dreptul la rectificarea datelor - Aveți dreptul să cereți ca datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.  

3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm datele dumneavoastră din motive legale sau juridice. 

4. Dreptul la restricționarea prelucrării - Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de RGPD, și anume:

- exactitatea datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică GRAL MEDICAL) să verifice corectitudinea datelor;

- prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

- operatorul (de exemplu, GRAL MEDICAL) nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

- persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz GRAL MEDICAL) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (GRAL MEDICAL) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră). 

5. Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

6. Dreptul de opoziție - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim al operatorului.

7. Dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment - Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă- Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu, pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de GRAL MEDICAL.

9. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct - Puteti renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. 

10. Dreptul de a nu fi supus la prelucrarea datelor prin mijloace automate si crearea de profiluri - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră prin intermediul mijloacelor automate și/sau la crearea de profiluri.
 

GRAL MEDICAL nu vă prelucreaza datele prin mijloace automate și nu folosește datele dumneavoastra la crearea de profiluri, decât dacă ați solicitat asta. 

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi, în ceea ce privește datele personale, pe care GRAL MEDICAL le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul GRAL MEDICAL. Într-o astfel de situație, va fi necesar să trimiteți cerere de exercitare drept specificat, completat, datat și semnat către DPO.
 

SOLICITĂRI JURIDICE
 

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

1. Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.

2. Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor judiciare sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. 

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.
 

SECURITATEA PRELUCRĂRII
 

GRAL MEDICAL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele RGPD, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii GRAL MEDICAL, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama GRAL MEDICAL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele RGPD, în conformitate cu prevederile prezentei politici.
 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut. 

În situația în care prezenta politică va fi modificată, veți putea identifica momentul actualizării ei conform datei menționate la începutul sau, în cadrul paragrafului Ultima modificare; vă rugam să consultați politica revizuită înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.

Termenii prezentei politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.
 

CONTACT
 

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact ale DPO-ului nostru :
 

•  Adresa de corespondență: Mun. București, str. Traian Popovici nr. 79-91, corp E, etaj 1, camera 104, sector 3, cod postal 031424

•  Adresa de e-mail: dpo@gralmedical.ro  

Legea aplicabila. Litigii
 

Drepturile si obligatiile utilizatorilor site-ului prevazute de termeni si conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc termenii si conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu termenii si conditiile va fi solutionat pe cale amiabila de catre parti. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta.

De aici puteti descarca formularele de cerere cu privire la exercitarea dreptului privind protecția datelor cu caracter personal, reglementate de GDPR:
 

cerere privind accesul la datele prelucrate
cerere privind portabilitatea datelor personale

cerere privind rectificarea, restrictionarea sau stergerea datelor personale prelucrate
cerere privind rectificarea adresei de e-mail pe care este creat contul GRAL
cerere de retragere a acordului pentru trimiterea informarilor si ofertelor

si Consimtamantul pentru prelucrarea datelor dumnavoastra in scopul transmiterii de promotii si oferte

Acord de prelucrare datele personale

 Cererile sau acordul se printeaza, se completeaza si pot fi trimise pe e-mail la adresa: dpo@gralmedical.ro sau pot fi lasate in receptiile GRAL Medical.